Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Ilość zespołów
Ilość graczy w zespole
Nazwa klasy
Szkoła

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ").
  2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl [1].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu dydaktycznego na podstawie zawartej z WSIiZ umowy na zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
  4. Pani/Pana dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.